Gelijke kansen op een studentenkamer bij hospiteren? Werk mee aan een onderzoek!

studentenhuis
studentenhuis

Met deze oproep vragen wij jouw input voor een onderzoek! In opdracht van woningcorporatie SSH in samenwerking met Vidius en The Movement (van Solgu), voert Regioplan een onderzoek. Hebben alle studenten gelijke kansen bij hospiteren in een studentenhuis?

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar studenten die mee willen denken over het onderzoek en een bijdrage willen leveren aan de aanbevelingen aan SSH die dit onderzoek zou moeten opleveren. Het onderzoek richt zich op mogelijke uitsluiting/ kansenongelijkheid bij het hospiteren in een studentenhuis. We zijn specifiek op zoek naar twee groepen studenten:

  • Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond (zelf of (één van) de ouders niet geboren in Nederland)
  • Studenten met een fysieke beperking

Hieronder geven we meer informatie over het onderzoek en wat we van jou vragen.

Wat houdt het onderzoek in?

In Utrecht studeert een groot aantal studenten. Een deel van hen woont op kamers. SSH is één van de corporaties waarvan een student een kamer kan huren. De toewijzing van een kamer wordt gebaseerd op inschrijfduur en hospiteren. SSH heeft signalen ontvangen dat binnen het hospiteerproces mogelijk sprake is van uitsluiting en/ of kansenongelijkheid. Eerder al is een onderzoek uitgevoerd naar (ervaringen met) het hospiteerproces. Dit onderzoek heeft tot interessante eerste inzichten geleid, maar SSH laat graag verdiepend onderzoek doen naar de ervaringen van twee groepen studenten: studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en studenten met een fysieke beperking. Met het vorige onderzoek zijn de ervaringen van deze groepen onvoldoende in beeld gekomen en daarom richt dit onderzoek zich specifiek op deze studenten. Met het onderzoek worden de ervaringen en beleving van studenten rondom de verschillende stappen in het hospiteerproces (van aanmelding tot advertenties tot de hospiteeravond) in beeld gebracht. We kijken daarbij o.a. naar mogelijke uitsluiting en/ of kansenongelijkheid voor deze groepen. Hiervoor zetten we een vragenlijst uit en organiseren we focusgroepen.

Wat vragen we van jou?

De input van studenten is noodzakelijk en zeer waardevol binnen dit onderzoek. Graag laten we de studenten over wie dit onderzoek gaat ook meedenken over de uitvoering en aanbevelingen van het onderzoek. Om het perspectief van studenten mee te nemen, stellen we een klankbordgroep samen van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en studenten met een fysieke beperking die met ons meedenkt gedurende het onderzoek. De studenten in deze klankbordgroep adviseren ons over de vragen in de vragenlijst en de werving van studenten die de vragenlijst moeten invullen. Daarnaast reflecteren zij met ons op de analyseresultaten waar vervolgens aanbevelingen uit voortvloeien. Jouw input is dus zeer waardevol voor de uitvoering van het onderzoek en aanbevelingen aan SSH en kan het verschil maken in dit onderzoek! We zijn op dit moment hard op zoek naar studenten die met ons willen meedenken!

Wanneer jij zitting neemt in de klankbordgroep vragen we op twee momenten jouw input:

  • Begin juli: over de vragenlijst en werving van respondenten
  • In november: over de resultaten van het onderzoek en mogelijke aanbevelingen aan SSH

Deze bijeenkomsten duren 1,5 tot 2 uur en zullen digitaal plaatsvinden op een voor jullie geschikt tijdstip.

Vergoeding

Studenten die deelnemen aan onze klankbordgroep ontvangen een vergoeding in de vorm van een cadeaubon van 25 euro per persoon.

Interesse?

Stuur een mail naar Roos Hoelen van Solgu r.hoelen@solgu.nl  of bel 06-20915820