Gemeente moet ook de mensen met een beperking in de Bijstand (Participatiewet) ondersteunen!

Afgelopen dinsdag, 19 november 2019, verscheen het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau: Eindevaluatie van de Participatiewet

Daaruit bleek dat de stijging van de werkgelegenheid voor mensen in de Bijstand en niet-uitkeringsgerechtigden tegenvalt. Eerder onderzoek van het SCP en Movisie toonde aan dat in Utrecht ruim de helft van de mensen in de Participatiewet vanwege fysieke gezondheidsproblemen niet kan werken.  Het SCP wijdt de zeer geringe stijging van werkgelegenheid aan verschillende oorzaken en doet de volgende aanbeveling:

Persoonlijke aanpak voor helderheid en openheid

Binnen het matchingsproces is één aspect cruciaal voor een goed resultaat: helder inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van mensen in de Participatiewet. Voor de klantmanager is dit inzicht nodig om de kandidaat beter te leren kennen en een goede inschatting te kunnen maken van wat een passende functie zou kunnen zijn. Voor de werkgever is dit inzicht nodig om te weten welke aanpassingen voor de kandidaat gemaakt moeten worden en om te kunnen inschatten of die aanpassingen te realiseren zijn.

Dit vraagt om openheid van de kandidaat over zijn/haar mogelijkheden en beperkingen, en om het vertrouwen in de klantmanager en de werkgever. Dit is een complex aandachtspunt omdat kandidaten deze informatie niet altijd willen delen en omdat anderen de privacy van de kandidaat dienen te respecteren. Daarnaast kunnen kandidaten niet altijd inschatten wat het effect is van de beperking op de werkvloer en wat dus voor hen nodig is. De klantmanager kan een rol spelen bij het ondersteunen van de kandidaat om deze openheid te creëren. Casusonderzoek laat zien dat het van situatie tot situatie verschilt in hoeverre klantmanagers hieraan aandacht besteden.

Het Solgu heeft Wethouder Linda Voortman meermalen gevraagd om in De Werkbeweging de Utrechtse werkmatchers te trainen op het herkennen en in vertrouwen bespreekbaar maken van lichamelijke beperkingen en chronische ziekten. Omdat ook het SCP ditzelfde adviseert in haar eindevaluatie, blijven we hiervoor aandacht vragen.