Huisvestiging voor studenten met een handicap: aanpassing en vertrouwen

Het Solgu sprak in op de Raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 14 mei

Huisvesting is voor bijna iedereen in Utrecht een grote opgave. Voor sommige jongeren is de weg naar een huis nog minder vanzelfsprekend geplaveid. Actief meedoen -participeren- in onze samenleving is voor iedereen belangrijk. Dit geldt des temeer voor jongeren die door een beperking toch al snel buiten de boot vallen. Met onze denktank Denken & Tanken zien wij drie ontwikkelingen die de positie van jongeren met een beperking op de woningmarkt verslechteren en bieden wij drie oplossingen om deze positie te verbeteren.

Extra moeilijk op de woningmarkt

De huidige woningmarkt in Utrecht staat enorm druk. Achtduizend studenten zijn momenteel op zoek naar een kamer in Utrecht, de wachttijden binnen de sociale huursector zijn opgelopen tot over de tien jaar en de prijzen in de vrije sector rijzen de pan uit. Dit zijn problemen waar heel veel Utrechters tegenaan lopen. Vooral startende jongeren, vaak met onzekere of lage inkomens, komen niet, moeizaam of tegen een te hoge prijs binnen op de woningmarkt.

Binnen deze groep starters en studenten is een groep jongeren die nog eens harder wordt geraakt door deze ontwikkelingen: jongeren met een functiebeperking.

Met Denken & Tanken  van het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) zetten wij ons in om de ongeveer drieduizend studenten met een functiebeperking in Utrecht meer te betrekken bij de sociale aspecten van het studentenleven. Een belangrijke voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen aan dit studentenleven is huisvesting.

Studenten met een functiebeperking hebben het vanwege drie ontwikkelingen extra moeilijk op de woningmarkt

  • Ten eerste zijn veel studentenhuizen in Utrecht niet toegankelijk gebouwd. Zeker studentenhuizen in buurten als de binnenstad, Wittevrouwen, Tuinwijk, Tuindorp en de Vogelenbuurt zijn daardoor vaak geen optie voor studenten met een functiebeperking. Dit is natuurlijk moeilijk te veranderen, maar het aanbod woningen voor deze kwetsbare groep wordt hiermee flink beperkt.
  • Ten tweede wordt de huisvesting voor studenten voornamelijk verdeeld middels hospiteerregelingen. Studenten worden gekozen door huisgenoten op basis van avonden waarop vaak tien tot twintig studenten worden uitgenodigd. Zelfs wanneer het huis toegankelijk genoeg is voor de student met een functiebeperking wordt deze student vaak niet gekozen. De handicap, en vooral het onbegrip of onwetendheid bij de huisgenoten zorgt er te vaak voor dat de huisgenoten liever voor de ‘veiliger’ optie gaan.
  • De start op de woningmarkt voor studenten met een functiebeperking is extra moeilijk. Door ontwikkelingen in het landelijk beleid worden starters gedwongen steeds meer eigen vermogen in te brengen op de woningmarkt. Het is moeilijker om een (hoge) hypotheek te krijgen en de huizen zijn duurder. Daartegenover staat dat starters vaak steeds minder vermogen hebben: ze hebben hogere schulden door een oplopende studieschuld. Dit botst natuurlijk en studenten met een functiebeperking zijn hier nog eens extra de dupe van. Zij hebben vaak extra kosten gehad tijdens de studie vanwege uitloop, het door de beperking niet kunnen hebben van een bijbaantje en hogere zorgkosten. Deze extra kosten worden helaas niet volledig gedekt door de regelingen die al aanwezig zijn. Hierdoor begint de (oud) student met een functiebeperking met een achterstand op de woningmarkt.

Deze drie ontwikkelingen zorgen voor een achterstand voor de student met een functiebeperking op de Utrechtse woningmarkt. Er zijn echter mogelijkheden om deze achterstand te verkleinen en ook deze studenten een kans te geven voor een (studenten)woning.

Solgu gelooft in onderstaande oplossingen

  • Er moeten meer/ruimere financiële voorzieningen komen om woningen aan te aanpassen. Huiseigenaren moeten meer worden gewezen op de mogelijkheden voor subsidies om hun huizen aan te passen. Hierin kan de gemeente een belangrijke rol spelen.
  • Er moet worden gewerkt aan positieve beeldvorming rondom studenten met een beperking. Studenten zonder beperking moeten worden getraind in het begeleiden van studenten met een functiebeperking. Een soort Harrie voor studenten. De gemeente heeft als rol om geld vrij te maken voor dit project.
  • Faciliteren van bedrijven die voorrangsbeleid voor hospiteren hanteren voor studenten met een beperking: Een mooi voorbeeld hiervan is Socius. Deze Sociale Onderneming en verhuurder van woonruimte voor jongeren heeft een voorkeursbeleid voor studenten met een beperking. Zij hoeven niet te hospiteren.

Wij vragen de gemeenteraad dan ook om te werken aan

  • Het verruimen van de financiële tegemoetkomingen om woningen aan te passen.
  • Het faciliteren van meer informatievoorziening over de beschikbaarheid deze tegemoetkomingen
  • Het (financieel) ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan positievere beeldvorming over studenten met een beperking
  • Het geven van ruimte en vertrouwen aan Sociale ondernemingen die bijdragen aan de verruiming van het woningaanbod voor studenten met een beperking. Hiermee wordt ook de belofte om sociale ondernemingen te stimuleren uit het coalitieakkoord ingelost

Denken en tanken

Denktank van en voor studenten van het Solgu