Oversteken: niet veilig voor kwetsbare voetgangers

Het Solgu sprak in bij de Raadsinformatiebijeenkomst op 14 mei ‘Oversteken en Verkeersregeling’

Duidelijke oversteekplaatsen verdwijnen, het aantal verkeersdeelnemers neemt toe en het verkeer wordt steeds ingewikkelder. Door verkeersmaatregelen op het gebied van bereikbaarheid wordt de vrijheid van kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen, ouderen en mensen met beperkingen) om zich zelfstandig te verplaatsen, steeds meer beperkt. Daardoor zijn er steeds meer locaties die door kwetsbare verkeersdeelnemers worden ontweken.

Duurzaam Veilig

Om het aantal verkeersdoden te verminderen is in 1997 het plan Duurzaam Veilig van start gegaan. Binnen de bebouwde kom zijn maatregelen genomen om het verkeer te remmen, zoals verkeersdrempels en rotondes. Automobilisten rijden langzamer en er is een rustige continue doorstroming van auto’s ontstaan. Voor de veiligheid is dit positief.

Ambitiedocument ‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’

Vanaf de presentatie van dit ambitiedocument wordt ingezet op aantrekkelijke routes voor fietsers en het vervangen van de binnenring (bestaande uit 2 x 2 rijbanen) door een autoboulevard (bestaande uit 2 x 1 rijbaan).  Het verwijderen van verkeerlichten is daar een onderdeel van.

Gevolg: geen pauze om over te steken

Door de bovenstaande ingrepen ontstaat een continue stroom auto’s en fietsers die je als kwetsbare verkeersdeelnemer niet of nauwelijks kunt doorkruizen. Op kruisingen met ingewikkelde verkeersstromen waren voorheen verkeerslichten aangebracht om de verkeersafwikkeling te regelen. Door deze verkeerslichten konden kwetsbare verkeersdeelnemers veilig oversteken. Ook ontstonden door de verkeerslichten pulsen in de verkeerstroom, een soort pauzes. Daardoor ontstond er op de tussengelegen kruispunten ruimte en tijd om veilig over te steken. Het verwijderen van verkeerslichten heeft deze pauzes uit de verkeersstromen gehaald. Het uitschakelen van één verkeerslicht maakt het oversteken op meerdere plaatsen daardoor lastig of zelfs onmogelijk.

Recht op bewegingsvrijheid

Mensen die verkeersstromen niet kunnen overzien, kunnen bij groen licht van een verkeerslicht veilig oversteken. Zo kan iedereen deelnemen aan het verkeer. Zonder verkeerslichten heeft een verkeersdeelnemer kennis en vaardigheden nodig om verkeersstromen te begrijpen. Bij kinderen, onzekere ouderen en mensen met beperkingen kan deze kennis en vaardigheid ontbreken. Zij zijn afhankelijk van voorzieningen als verkeerslichten en zebrapaden om veilig over te steken.

Mensen met visuele beperkingen kunnen situaties helemaal niet overzien en zijn nog meer afhankelijk van voorzieningen zoals verkeerlichten met rateltikkers. Anticiperen op het gedrag van andere verkeersdeelnemers, wat bij Shared Space wordt verwacht, is voor hen onmogelijk.

Resultaat

Verkeersdeskundigen hebben gelijk: verkeerssituaties worden veiliger, maar de kwetsbare verkeersdeelnemers mijden dit soort situatie en blijven thuis.

Visie Solgu

De inrichting van elke verkeerssituatie moet ook afgestemd  zijn op kwetsbare verkeersgebruikers en moet ook hen in staat te stellen om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Het Solgu staat op het standpunt dat er op stroomwegen  veilige en betrouwbare oversteekplaatsen zijn op loopafstand (50 – 200 meter). Op stroomwegen met veel verkeersbewegingen, zoals de Stadsboulevard en de doorgaande wegen in de binnenstad, moeten er bij de oversteekplaatsen ook   oproepverkeerslichten staan. Dit zijn verkeerslichten die  je als verkeersdeelnemer kunt activeren.